برچسب: بیمارستانها دارند پر از بیمار میشوند و پزشکان و پرستاران خسته و منتقد از سیاستهای مرگبار حکومت

بالای صفحه