برچسب: بیکاری و فقر

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر بپاخیزیم ( به زبان تُرکی)

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۲ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: بیکاری و فقر، پاسخ چیست؟ خلیل کیوان – با نسان نودینیان۲۹ بهمن ۱۳۹۹

🔴 خط رفاه برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺بیکاری و فقر، پاسخ چیست؟ 🎤 خلیل کیوان – با نسان نودینیان ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۷ فوریه ۲۰۲۱ ارتباط با…

بالای صفحه