کلیپ روز:همدردی وهمبستگی باخانواده کشته شدگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط رژیم- ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰

کلیپ روز

کلیپ روز:همدردی وهمبستگی باخانواده کشته شدگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط رژیم- ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰

کلیپ

Tagged , , , , , , , ,
بالای صفحه