گفت و گو: فروپاشی اقتصادی و آینده جمهوری اسلامی – با حمید تقوائی – ۱۴ مه ۲۰۲۰

وضعیت بحرانی اقتصاد جمهوری اسلامی، آینده سیاسی آن، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، ناتوانای حکومت حتی در پرداخت دستمزد کارمندان، سقوط ارزش نفت، … آیا این یک فروپاسی اقتصادی و ورشکستگی کامل است؟ در این برنامه گفتگو، حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بحث و تحلیلی درباره فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی و پیشامدهای سیاسی آن ارائه می دهد.

گفت و گو:

مشخصا به عمق مسائل مطرح در جامعه می رود و جهان موجود را از نظر سیاسی و نظری برای بینندگان قابل لمس تر می کند و جواب به چرایی وضع موجود را می جویدنابرابری چیست و از کجا می آید؛ عدالت چه مفهومی دارد؛ آزادیخواهی و انسان دوستی چه جایگاهی در تفکر کمونیسم کارگری و مشخصا حزب کمونیست کارگری دارد؛ رهایی قطعی و بی قید وشرط انسان چگونه تامین می شود و دمکراسی چیست و انتخابات پارلمانی و سیستم شورایی چه تفاوت های بنیادین با هم دارند؟ در برنامه گفت و گو جهان کاپیتالیستی از زاویه نقد سوسیالیستی به چالش کشیده می شود.

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ بوقت ایران

بالای صفحه