ایسکرا – کُردی: جایگاه گروه های همیاری و کمیته های محلات – نسان نودینیان با مجید حسینی – ۱۴ مه ۲۰۲۰

ایسکرا

برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز بر اخبار مهم کردستان و سراسری در ایران، عراق و ترکیه به  تحلیل مسائل سیاسی ــ اجتماعی میپردازد. هدف برنامه های تلویزیونی ایسکرا سازماندهی اجتماعی مردم در کردستان، نقد احزاب ناسیونالیستی و اسلام سیاسی تقویت و هدایت مبارزات توده ای مردم برای نابودی حکومت اسلامی است.

تهیه کننده: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

تهیه و اجرا: سحر باباسلجی، عزیزه لطفی، رحیم یزدانپرست، یدی محمودی و نسان نودینیان

بالای صفحه