گفت و گو:عمر البشیر در دادگاه بین المللی لاهه و نوبت خامنه ای- با مینا احدی- ۱۳ فوریه ۲۰۲۰

بالای صفحه