همبستگی انسانی به زبان تُرکی: بیانیه حزب در مورد تامین معیشت شهروندان – ایرج رضایی با جلیل جلیلی

بالای صفحه