همبستگی انسانی به زبان تُرکی: دستمزد سال ۹۹ یعنی فقر مطلق کارگران – ایرج رضایی با محسن ابراهیمی

بالای صفحه