همبستگی انسانی – به زبان ترکی: ایرج رضایی- پروین آزاد – زنان سرپرست خانواده، کورنا و دولت بی لیاقت -۲۲ مه ۲۰۲۰

بالای صفحه