نگاه شما: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش، ششمین روز اعتصاب – ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه