کلیپ روز: جنایت حکومت از سر درماندگی است! ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه روز:

فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرداتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار می گیرد و سیاست و مواضع دولت ها به چالش کشیده می شودنگاه روز از زاویه فعالین یک حزب سیاسی فورا به جنگ آرا و نظرات و تصمیم های سیاسی و عملکرد دولت ها می رود تا مردم و فعالین جنبش های اعتراضی فورا به سرراست ترین جواب انقلابی و انسانی دسترسی داشته باشندفوریت در پاسخ دادن ویژگی نگاه روز استنقد و افشای جمهوری اسلامی اولویت اصلی این برنامه است.

زمان پخش: هر روز هفته ساعت 18:30 تا 19:00 بوقت ایران

بالای صفحه