همبستگی انسانی (ترکی): احکام اعدام حکومت را نجات نخواهد داد – ایرج رضایی با محسن ابراهیمی – ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه