همبستگی انسانی (ترکی): اهمیت مبارزه علیه اعدام در امر رهایی جامعه – با جليل جلیلی – ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۰

#اعدام_نکنید #نه_به_اعدام

بالای صفحه