کلیپ روز: آکسیون در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه در شهر کلن آلمان – ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه