نگاه روز: حمله به جعفر عظیم زاده در زندان – سودابه عباسی با بهرام سروش – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه روز:

فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار می گیرد و سیاست و مواضع دولت ها به چالش کشیده می شود. نگاه روز از زاویه فعالین یک حزب سیاسی فورا به جنگ آرا و نظرات و تصمیم های سیاسی و عملکرد دولت ها می رود تا مردم و فعالین جنبش های اعتراضی فورا به سرراست ترین جواب انقلابی و انسانی دسترسی داشته باشند. فوریت در پاسخ دادن ویژگی نگاه روز است. نقد و افشای جمهوری اسلامی اولویت اصلی این برنامه است.

زمان پخش: هر روز هفته ساعت 18:30 تا 19:00 بوقت ایران

بالای صفحه