گفت و گو: شکنجه و تاثیرات آن روانی آن – با میترا بابک، روانکاو و پژوهشگر – ۳ اوت ۲۰۲۰

گفت و گو:

مشخصا به عمق مسائل مطرح در جامعه می رود و جهان موجود را از نظر سیاسی و نظری برای بینندگان قابل لمس تر می کند و جواب به چرایی وضع موجود را می جوید. نابرابری چیست و از کجا می آید؛ عدالت چه مفهومی دارد؛ آزادیخواهی و انسان دوستی چه جایگاهی در تفکر کمونیسم کارگری و مشخصا حزب کمونیست کارگری دارد؛ رهایی قطعی و بی قید وشرط انسان چگونه تامین می شود و دمکراسی چیست و انتخابات پارلمانی و سیستم شورایی چه تفاوت های بنیادین با هم دارند؟ در برنامه گفت و گو جهان کاپیتالیستی از زاویه نقد سوسیالیستی به چالش کشیده می شود.

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:00 بوقت ایران

بالای صفحه