کارگران و یک دنیای بهتر: برنامه ویژه اعتصاب نفت و دیگر مراکز کارگری با پیامی از حمید تقوائی – شهلا دانشفر – ۷ اوت ۲۰۲۰

کارگران و یک دنیای بهتر: 

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است.

برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران و نود و نه درصدی های جامعه است. این برنامه  تلاش دارد که  با جلوی چشم گذاشتن تجارب و درسهای اعتراضات بخش های مختلف طبقه کارگر ، پیشروی های جنبش کارگری را به سکوی پرشی برای برداشتن گامهای بیشتری به جلو تبدیل کند.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر صدای اعتراض کارگری است که به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارد، به  تبعیض و نابرابری و حقوقهای نجومی اعتراض دارد، در برابر بساط دزدی و چپاولگر حاکم ایستاده است و  خواستش داشتن یک زندگی انسانی و پر از رفاه و شادی است.

برنامه  کارگران و یک دنیای بهتر صدای اعتراض کارگری است که در برابر توحش سرمایه داری حاکم آلترناتیو شورایی را مقابل کل جامعه میگذارد و با اعتراضش به این بربریت، خواستهای اعتراضی کل جامعه را نمایندگی میکند.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر بر روی وسیعترین آزادی ها، از  جمله آزادی بیانی، عقیده، حق تجمع، حق اعتصاب، حق تحزب و… تاکید کرده و یک کارزار مهم آن اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات است . به این اعتبار برنامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)  و صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر  تلاش دارد صدای اعتراض کارگران و مردم ایران در سطح جهان باشد و بر اخراج جمهوری اسلامی از تمامی مراجع بین المللی از جملع سازمان جهانی کار تلاش میکند و این کارزار را با قدرت به جلو میبرد.

تهیه و اجرا: شهلا دانشفر 

بالای صفحه