فراخوان به کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده های آنها – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۱۵ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه