همبستگی انسانی (ترکی): سالگرد جهاد خمینی علیه کردستان – گفتگوی ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۲۳ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه