نگاه شما: کارگران معترض کنتور سازی قزوین راه عبور نوبخت را بستند – کارگران معدن طرزه، شاهرود – ۲۴ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه