نه به اعدام: موضوع سالگرد مرگ مهسا امینی

thumbnail

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

شرکت کنندگان: هرمز رها و حسن صالحی
تهیه و اجرا: شمیلا منفرد
برنامه ای از کمیته علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه