نه به تابو: اعتراض وسیع و گسترده علیه زن کشی

thumbnail

۶ آبان ۱۴۰۲ – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: مهین علیپور
تهیه و اجرا: ژینو ابراهیمی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه