ایسکرا: خلع سلاح سپاه رزگاری(رستگاری)

thumbnail

۷ آبان ۱۴۰۲ – ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: نسان نودینیان و محمد نبوی
تهیه و اجرا: مینا بهروزی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه