ارومیه – تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان خمینی نسبت به وضعیت بد معیشتی

بالای صفحه