نه به تابو: در اعتراض به قتل ارمیتا گراوند به خیابان بیائیم

thumbnail

۱۵ آبان ۱۴۰۲ – ۶ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: مینا بهروزی
تهیه و اجرا: عزیزه لطفی
برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه