خط رفاه: مبارزات کارگران نفت و حمایت از آنها

thumbnail

۱۸ آبان ۱۴۰۲ – ۹ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و اصغر کریمی
مجری و تهیه کننده: حسن صالحی
برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه