خرونینگن – تجمع به مناسبت زنده نگهداشتن یاد جانباختگان آبان ۹۸ و در حمایت از اعتصابات کارگران صنعت نفت

بالای صفحه