پخش زنده: پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی در سالگرد فراخوان سه روزه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱ و سالگرد آبان ۹۸

thumbnail

موضوعات مورد بحث:
الف: خانواده زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی و سالگرد آبان
ب: ادامه و گسترش اعتراضات کارگران نفت و اهمیت و تاثیر آن در بستر انقلاب زن زندگی آزادی


یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت‌کنندگان: شیوا محبوبی – شهلا دانشفر
گرداننده: شیرین شمس
مدیریت برنامه: کیان آذر
همکار برنامه: میثم عتیق
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه