همراه: موضع حزب کمونیست کارگری ایران در ارتباط جنگ حماس و اسرائیل

thumbnail


۱۹ آبان ۱۴۰۲ – ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: حمید تقوایی
تهیه و اجرا: صدف کورش نیا
برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه