گزارشات تصویری از تجمعات بازنشستگان، کارگران و کارکنان شرکت نفت – یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

بالای صفحه