تهران – مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؛ دیوارنویسی توسط جوانان آزادیخواه

بالای صفحه