همبستگی انسانی: اخبار، مدارس و کمبود معلم، گرانی و تورم( به زبان تُرکی)

thumbnail

۹ آبان ۱۴۰۲ – ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه