ضرب و شتم شدید مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز

بالای صفحه