همراه: اعتراضات كارگران شركت نفت، معرفى بولتن زن زندگى آزادی، ياد آرمیتا گراوند

thumbnail


۱۲ آبان ۱۴۰۲ – ۳ نوامبر
۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و امیر توکلی
تهیه و اجرا: صدف کورش نیا
برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه