اهواز – تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت بد معیشتی

بالای صفحه