کودکان مقدمند: اضطراب در کودکان و تبلیغات مذهبی

thumbnail

ضشسس

۱۹ آبان ۱۴۰۲ – ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: سعید خلیلی راد
تهیه و اجرا: سیامک بهاری
برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه