همبستگی انسانی – به زبان ترکی: فرستادن کارگران به قتل گاه محیط کار ممنوع – با امیر عسگری – ۱۷ مه ۲۰۲۰

بالای صفحه