کودکان مقدمند: حکومت بچه کش عامل ارعاب کودکان

thumbnail

۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۴ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: سعید خلیلی راد
تهیه و اجرا: سیامک بهاری
برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه